Andy Hatton
Forest Raven, Cradle Mountain, Tasmania, 2019